subsidiespecialist

Subsidie voor innovatie in energie

Doel

Het doel van de Topsector Energie is het stimuleren van energie-innovaties en het bijdragen aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord.

U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de onderwerpen:

 • Duurzame energieproductie;
 • Energiebesparing;
 • Flexibilisering van het energiesysteem, bijvoorbeeld waterstof;
 • CO2-vermindering in de industrie;
 • Circulaire economie;
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Projecten die niet in aanmerking voor subsidies energie-innovatie komen, zijn:

 • Energiedemonstratieprojecten over biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen, waaronder bio-LNG projecten;
 • Energiedemonstratieprojecten over productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten.

Doelgroep

Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een aanvraag indienen.

Iedere deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan het project. Een project kan niet volledig uitbesteed worden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.

De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Indien dit niet het geval is dan kan dat leiden tot een afwijzing.

Demonstratieprojecten energie- innovatie (DEI+),  TSE Industrie studies voor CCUS en de Horizon Europe Partnership (HEP) mogen ook door een individuele aanvrager worden ingediend.

Stimuleringsinstrumenten TSE

Binnen de Topsector Energie zijn er diverse stimuleringsinstrumenten waarbij (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, pilot- en demonstratieprojecten worden gesubsidieerd:

Een aantal van de stimuleringsinstrumenten worden hieronder nader toegelicht.

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Het onderdeel EKOO betreft in 2024 een nieuw instrument waarmee vier bestaande instrumenten zijn samengevoegd tot één instrument met een generieke opzet. Het gaat om de instrumenten TSE Industrie O&O, TSE Gebouwde Omgeving (TSE GO), Wind op Zee en Systeemintegratie. Deze instrumenten leken erg veel op elkaar en hadden alle vier het doel, om in aanvulling op het instrument MOOI, innovatieprojecten te ondersteunen bij onderzoek en ontwikkeling.

Door de subsidiemodules samen te voegen is er één overkoepelend instrument ontstaan waarvoor thematische openstellingen kunnen worden gerealiseerd.

De TSE Industrie O&O is één van de subsidiabele thema’s onder de EKOO.

Met dit instrument kan subsidie verkregen worden voor een samenwerkingsverband dat minimaal uit één onderneming bestaat voor, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie). De innovaties dienen binnen tien jaar na de start van het project in de markt geïntroduceerd te kunnen worden en te leiden tot CO2-reductie.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Met dit instrument kan subsidie verkregen worden voor innovatieprojecten gericht op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratieprojecten die het mogelijk maken om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen. Hierdoor kan een besparing gerealiseerd worden op de toekomstige kosten voor de SDE++.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6 miljoen per project.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Met deze subsidieregeling kan o.a. subsidie verkregen worden voor samenwerkingsprojecten van minimaal drie ondernemingen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling met betrekking tot grootschalige CO2-reductie projecten.

De missies die in aanmerking komen zijn:

 • Missie A: elektriciteit;
 • Missie B: gebouwde omgeving;
 • Missie C: industrie.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband tot een maximum van € 4 miljoen per MOOI-project voor de missie elektriciteit en industrie. Voor de missie gebouwde omgeving bedraagt het maximum € 7 miljoen per MOOI-project.

Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+)                  

De DEI+ is een innovatieregeling die is gericht op het ondersteunen van pilotprojecten, demonstratieprojecten en test- en experimenteerinfrastructuurprojecten die binnen tien jaar na de start van het project direct of indirect bijdragen aan het reduceren van CO2-emissies in Nederland. Lees meer over de DEI+.

Subsidie kan worden verstrekt aan een ondernemer die zelfstandig een DEI+-project zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband. Ook ondernemers en deelnemers gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen in aanmerking. Een samenwerkingsverband dat een DEI+-project uitvoert, bevat minimaal één onderneming.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30 miljoen per project.

TSE Industrie Studies

Er kan subsidie verkregen worden om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren, milieustudie of een vergelijkbare studie.

Er kan subsidie worden verstrekt aan een onderneming die zelfstandig een TSE Industrie Studie zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband dat ten minste uit één onderneming bestaat.

Er zijn zes programmalijnen waar een project onder moet vallen:

·         Sluiting van industriële ketens;

·         Een CO?-vrij industrieel warmtesysteem;

·         Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen;

·         CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage);

·         Overige CO?-verlagende maatregelen;

·         Waterstof en groene chemie.

De subsidie bedraagt 50% tot 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 2 miljoen per project. Voor een vergelijkbare studie betreft het maximum de volledige subsidie die u (nog) mag ontvangen aan de-minimissteun.

Versnelde Klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Er is subsidie mogelijk voor ondernemingen die gaan investeren in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking is bewezen. Het moet gaan om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar  en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland is gedemonstreerd. 

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 30.000 voor MKB-ondernemingen en minimaal € 125.000 voor grote ondernemingen tot maximaal € 15 miljoen.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Subsidies Energie Innovatie - Topsector Energie (TSE)?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Subsidies Energie Innovatie - Topsector Energie (TSE)?