subsidiespecialist

Doel van de SLIM-regeling

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM) is bedoeld voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB.

Welke activiteiten zijn subsidiabel binnen de SLIM-regeling?

Binnen de SLIM-regeling zijn er verschillende subsidiabele activiteiten:

 • doorlichting van de onderneming. Bij het doorlichten van de onderneming wordt inzichtelijk gemaakt wat de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte van de onderneming is. Dit mondt uit in een opleidings- en ontwikkelplan dat specifiek gericht is op de onderneming die wordt doorgelicht. Het integrale opleidingsplan moet organisatie breed (bij alle medewerkers) uitgerold kunnen worden;
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van de werknemers. Het is van belang dat er aandacht komt voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werkenden in de onderneming. Hiervoor kunnen loopbaanadviezen ten behoeve van de werkenden in de onderneming worden aangevraagd. Hiermee wordt in kaart gebracht welke wensen, ambities en mogelijkheden de werkenden hebben, zodat de ondernemer en werkende daarop in kunnen zetten. Dit leidt tot de integratie van persoonlijke ontwikkelplannen in de beoordelingssystematiek voor alle medewerkers, waardoor dit binnen de gehele organisatie gewaarborgd is. De loopbaan- of ontwikkeladviesgesprekken dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loopbaanadviseur;
 • het invoeren van een methode die werknemers in een bedrijf stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Dit onderdeel is gericht op het implementeren van al bewezen of nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de volgende activiteiten:
  • het opzetten van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken. Hieronder vallen bijvoorbeeld adviesgesprekken met de werkgever over hoe een dergelijk systeem het beste ingevoerd kan worden binnen uw bedrijf;
  • een bedrijfsschool. Dit kan betrekking hebben op het aansluiten bij een bestaande bedrijfsschool, maar ook op het zelf oprichten van een bedrijfsschool waar leren en werken worden gecombineerd. Hierin kunnen nieuwe en bestaande medewerkers een opleiding volgen en ondertussen mee werken in de onderneming;
  • het opzetten van een leerrijke werkomgeving. Hieronder vallen onder andere het ontwikkelen van een e-learning programma, het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal, en introductie van een leer- en bedrijfsambassadeur;
 • het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg. Voor het realiseren van praktijkleerplaatsen voor beroepsopleidingen in de derde leerweg kan een vaste vergoeding worden ontvangen

Voorwaarden loopbaanadviseur en loopbaan- of ontwikkeladviestrajecten

De activiteiten dienen worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur die:

 • een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;
 • minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en
 • verklaart zich te houden aan de bij de regeling geldende gedragscode.

Voor wie is de SLIM-regeling bedoeld?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • MKB-ondernemingen uit alle sectoren;
 • samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal twee MKB-ondernemingen. De hoofdaanvrager is een MKB-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds of werknemers- of werkgeversvereniging;
 • grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Of een bedrijf onder de genoemde sectoren valt wordt vastgesteld op basis van de SBI-codes. De lijst met desbetreffende SBI-codes treft u op de website van Uitvoering van Beleid.

Wat zijn de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie binnen de SLIM-regeling?

De volgende kosten komen binnen de SLIM-regeling in aanmerking voor subsidie:

 • externe kosten, bijvoorbeeld voor de inhuur van extern adviseur. Voor het inhuren van een externe adviseur is geen offerteprocedure nodig zolang deze een uurtarief hanteert van € 125 of lager. U hoeft geen marktconformiteit aan te tonen indien u een adviseur inhuurt voor of onder dit gemaximeerde bedrag; directe loonkosten van personen uit het bedrijf bij de uitvoering van het project, niet zijnde deelnemers aan de subsidiabele activiteiten.
 • De directe loonkosten van het eigen personeel worden berekend op basis van het daadwerkelijke uurtarief;
 • toeslag van 15% op de externe kosten en directe loonkosten.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, waarbij kleine ondernemers (minder dan 50 medewerkers en jaaromzet en/of balanstotaal onder € 10 miljoen) een opslag krijgen van 20%.

Vanaf 2023 wordt bij een positieve beschikking een voorschot van 50% uitgekeerd (ook bij MKB-ondernemingen). Wat belangrijk is, is dat de kosten pas subsidiabel zijn vanaf het moment dat er een positieve beschikking is afgegeven.

Het subsidiebedrag verschilt per type aanvrager:

 • de subsidie voor MKB-ondernemingen is maximaal € 25.000;
 • de subsidie voor een samenwerkingsverband is maximaal € 500.000. De subsidie per samenwerkingspartners is maximaal € 200.000;
 • de subsidie voor grootbedrijven in de horeca, landbouw en recreatie is maximaal € 200.000; voor landbouwbedrijven is de subsidie gemaximeerd op € 20.000.
 • het budget voor MKB-ondernemingen voor 2023 bedraagt € 15 miljoen voor de eerste openstelling en € 14,2 miljoen voor de tweede openstelling.

De budgetten voor de samenwerkingsverbanden en grootbedrijven bedragen € 17,5 miljoen en € 1,2 miljoen respectievelijk.

De looptijd van aanvragen voor individuele MKB-ondernemers is maximaal 12 maanden. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven geldt een maximale looptijd van 24 maanden. Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat een positieve beschikking wordt afgegeven. Het project dient uiterlijk 3 maanden na subsidieverlening te starten.

Belangrijk punt bij de uiteindelijke verantwoording is dat u minimaal 60% van de begrote kosten gerealiseerd dient te hebben. Is dit niet het geval, dan wordt het subsidiebedrag op nihil gesteld. Het is dus van belang dat u een realistische begroting indient.

Wanneer kunt u SLIM aanvragen?

In 2023 zal de SLIM-regeling weer open gaan. Voor individuele MKB-ondernemers zijn er in 2023 twee openstellingen, namelijk van 1 t/m 30 maart en van 1 t/m 28 september. Aanvragen voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen van 1 juni t/m 27 juli worden ingediend.

Er is voor de SLIM-regeling een beperkt budget beschikbaar. Doordat het subsidieplafond voor individuele MKB-ondernemers gewoonlijk meermaals overschreden wordt, zal de volgorde van afhandeling bepaald worden door middel van loting. Heeft u in de afgelopen jaren al een aanvraag ingediend als individuele MKB-ondernemer en is deze niet behandeld doordat het budget was uitgeput, dan kunt u bij de volgende openstelling opnieuw een aanvraag indienen.

Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven was er de afgelopen jaren wel voldoende budget. Deze aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dus het principe first come – first serve.

Administratie van uw SLIM-traject

Om gebruik te kunnen maken van de SLIM-regeling moet u een administratie voeren die aan een aantal voorwaarden voldoet. In deze administratie dient u onder andere de volgende zaken bij te houden:

 • opdrachtbevestigingen, facturen en betaalbewijzen. Op deze documenten dient duidelijk vermeld te zijn waarvoor de diensten gebruikt zijn;
 • sluitende of integrale (digitale) urenregistratie die geautoriseerd en gedateerd is door de medewerker en de direct leidinggevende bij eigen loonkosten;
 • hierbij dient per dag en per activiteit de naam van de activiteit, de datum, de begin- en eindtijd van de activiteit, de namen en parafen van de instructeur, bemiddelaars of loopbaanadviseur (met datering) en de namen en parafen van de deelnemers weergegeven te worden;
 • het opleidings- en ontwikkelplan, de loopbaanscan of het ontwikkeladvies (indien van toepassing) dat voortkomt uit de geplande activiteiten.

Na het aflopen van de projectperiode dient u een einddeclaratie in. Na goedkeuring van de einddeclaratie krijgt u het restant van de subsidie uitbetaald (bij goedkeuring volgt er vanaf 2023 al een voorschot van 50%). Zoals eerder benoemd is het van belang dat u minimaal 60% van de begrote kosten realiseert. Indien dit niet het geval is wordt uw subsidie vastgesteld op nihil.

U bent verplicht de administratie en toebehoren tot 10 jaar na vaststelling te bewaren.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.

Meer weten over Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)?