subsidiespecialist

Het MRE-stimuleringsfonds

Vanuit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) is er een fonds beschikbaar ten behoeve van het realiseren van innovatie, werkgelegenheid, duurzaamheid en het verbeteren van de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Eindhoven. Subsidie wordt verstrekt aan ondernemers voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject. Een samenwerkingsproject kan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie zijn, maar ook het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype betreffen.

Voor wie is de MRE

Het MRE Stimuleringsfonds is bedoeld voor ondernemers in de Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven wordt hierbij gedefinieerd als het MRE-gebied bestaande uit 21 gemeenten, namelijk Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Om in aanmerking te komen voor het MRE Stimuleringsfonds dient u samen te werken met tenminste een andere partner gevestigd in de Metropoolregio Eindhoven. Hierbij dient sprake te zijn van een evenwichtige samenwerking.

Wanneer komt u in aanmerking voor de MRE

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen projecten aan te sluiten bij de doelstellingen van de Brainport Agenda en de nadere uitwerking daarvan in het Samenwerkingsakkoord. Hierin dragen de verschillende stakeholders uit de regio de ambitie uit om de regio Zuidoost-Nederland te laten uitgroeien tot meest innovatieve technologieregio. De Brainport Agenda heeft 10 opgaven waar de regio naar toe wil groeien. Deze zijn als volgt:

 • sleuteltechnologieën ontwikkelen: dé technologieën voor de toekomst;
 • nieuwe technologiemarktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken;
 • MKB-ondernemingen, startups en scale-ups ondersteunen;
 • financiering voor start- en scale-ups;
 • alle leerlingen en studenten in Brainport krijgen innovatief onderwijs;
 • iedereen in Brainport is bezig met een Leven Lang Ontwikkelen;
 • arbeidsmarkt in balans: de juiste mensen op de juiste plek;
 • investeren in gezamenlijke voorzieningen en bereikbaarheid;
 • de triple helix (samenwerking tussen overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven) als hulpmotor voor brede welvaart;
 • instrumenten ter ondersteuning van publiek-private ecosystemen.

Daarnaast dienen projecten tot aantoonbare economische toegevoegde waarde te leiden in de vorm van:

 • nieuwe werkgelegenheid en/of;
 • behoud van werkgelegenheid en/of;
 • innovatieve methoden en technieken en/of;
 • versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven en/of;
 • verbetering van het vestigingsklimaat en/of;
 • stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

Welke kosten zijn subsidiabel binnen de MRE

Binnen het MRE Stimuleringsfonds wordt onderscheid gemaakt tussen ‘aanjaagprojecten’ (projecten gericht op studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘uitvoeringsgerichte projecten’.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:

 • 15% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten;
 • 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 voor aanjaagprojecten.

Er dient minimaal 50% aan out of pocket kosten gemaakt worden, dus maximaal 50% van de te maken kosten mogen eigen uren (loonkosten) bedragen. Hierbij mag gerekend worden met een forfaitair uurtarief van € 50, behalve voor kennisinstellingen, waarvoor een forfaitair uurtarief van € 125 geldt.

MRE Aanvragen

De deadlines voor 2024 zijn 1 februari, 1 juni en 1 oktober. De maximale looptijd van een project bedraagt 24 maanden voor aanjaagprojecten en 36 maanden voor uitvoeringsgerichte projecten.

Het MRE-stimuleringsfonds werkt via een tenderprincipe. Dit wil zeggen dat alle aanvragen die voor de deadline worden ingediend inhoudelijk zullen worden behandeld en vervolgens een score krijgen. Uiteindelijk worden de projecten gerangschikt op basis van de toegekende score. Subsidie wordt verstrekt aan de hoogst scorende projecten totdat het budget is uitgeput.

Wanneer u een aanvraag wil indienen is het verplicht uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum van de betreffende tender contact op te nemen met de programmamanager. Het project dient vooraf met de programmamanager besproken te worden. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de slaagkans en aandachtspunten van uw project.

Bevoorschotting en administratie MRE

Bij goedkeuring van uw project krijgt u een deel van de toegekende subsidie als voorschot uitbetaald. Vervolgens kunt u in de voortgangsrapportages een verzoek doen voor uitbetaling van het volgende voorschot. U dient het MRE-stimuleringsfonds periodiek op de hoogte te stellen van de voortgang van uw project. Tenzij anders aangegeven dient u tweemaal per jaar (31 januari en 31 juli) een rapportage in waarin u aangeeft wat de voortgang van uw project is, zowel inhoudelijk als financieel. Deze voortgangsrapportages dienen vergezeld te gaan van een facturenlisting en ondertekende urenstaten.

Bij de MRE worden voorschotten uitgekeerd middels het volgende ritme:

 • 10% van de toegekende subsidie bij afgifte van de beschikking;
 • 20% indien 25% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord;
 • 30% indien 50% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord;
 • 20% indien 75% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord;
 • 20% bij vaststelling van de subsidie.

Voorwaarde van de MRE is dat u een deugdelijke projectadministratie bijhoudt, waarin alle gegevens betrouwbaar zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. U dient deze administratie gedurende vijf jaren na de vaststelling te bewaren.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over MRE Stimuleringsfonds ?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over MRE Stimuleringsfonds ?