subsidiespecialist

Milieu-investeringsaftrek en vrije afschrijving milieu-Investeringen (MIA/Vamil)

Doel van de MIA/Vamil

Gaat u als ondernemer investeren in milieuvriendelijke technieken, dan komt u wellicht in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming. Ondernemers die bewust bezig zijn met hun leefomgeving kunnen op grond van de MIA en Vamil een financieel voordeel in de vorm van een fiscale aftrek realiseren.

Het doel van de MIA is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven. Het doel van de Vamil is het stimuleren van de marktintroductie van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

De Milieulijst

Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en die vaak verder gaan dan wat de wet voorschrijft. U komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en die voldoen aan de daarin gestelde eisen. Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA- als Vamil-voordeel krijgen. Elk bedrijfsmiddel heeft een code. Deze code geeft aan of zowel MIA als Vamil kan worden verkregen en welk percentage van toepassing is.

MIA

Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat op de Milieulijst staat, mag u naast de normale afschrijving, een percentage (27%, 36% of 45%) van de investeringskosten aftrekken van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Het percentage van de investeringskosten dat u mag aftrekken is afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat u aanschaft.

Afhankelijk van welk bedrijfsmiddel u aanschaft mag u de MIA combineren met de Vamil. MIA mag niet gecombineerd worden met EIA voor hetzelfde investeringsbedrag.

Vamil

De Vamil biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers kunnen de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen door het fiscaal vrij afschrijven van bepaalde milieu-investeringen. Ondernemers kunnen investeringen die onder de Vamil vallen afschrijven vanaf het moment dat zij het bedrijfsmiddel hebben gekocht of vanaf het moment dat de onderneming er kosten voor heeft gemaakt. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten vrij afschrijven.

Voorwaarden voor MIA/Vamil

Om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil dient u aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • het bedrijfsmiddel waarin u investeert staat op de Milieulijst;
 • aanvragen moeten worden ingediend binnen 3 maanden nadat verplichtingen met betrekking tot een bedrijfsmiddel zijn aangegaan;
 • u bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of een van de BES-eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting;
 • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • de te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.

Aftopping MIA/Vamil

In een aantal gevallen vindt begrenzing plaats van het bedrag dat voor MIA en/of Vamil in aanmerking komt. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan de hoogte van de begrenzing en voor welke regeling deze geldt. Bijvoorbeeld: een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel slechts mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Welke kosten komen in aanmerking voor MIA/Vamil

De volgende kosten komen in aanmerking voor de MIA/Vamil:

 • alle aanschafkosten en voorbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel, tenzij specifiek uitgesloten in de omschrijving op de Milieulijst. Milieuadvieskosten mogen onder voortbrengingskosten worden gerekend;
 • kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;
 • kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel, mits het “aangepaste bedrijfsmiddel” voldoet aan de gestelde eisen in de Milieulijst;
 • kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel, mits dit een verbetering van het milieu of het dierwelzijn oplevert.

Welke kosten komen niet in aanmerking voor MIA/Vamil

 • onderhoudskosten;
 • kosten die betrekking hebben op grond, woonschepen, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;
 • kosten die betrekking hebben op woonhuizen, met uitzondering van kosten die voldoen aan de eisen van bedrijfsmiddel G 6102 (circulaire woning);
 • bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt (kosten die worden gemaakt voor het gebruiksklaar maken van het tweedehandse bedrijfsmiddel mogen wel gemeld worden);
 • investeringen van in totaal minder dan €2.500 per melding;
 • investeringen die nog niet in gebruik zijn genomen en waarvan 1 jaar na de datum van opdracht, minder dan 25% van het investeringsbedrag is betaald (neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst);
 • investeringen waarop Energie-investeringsaftrek (EIA) is toegepast, komen niet in aanmerking voor MIA.

MIA/Vamil melden

Voordat u gebruik kunt maken van de MIA/Vamil dient u uw investering te melden. Hierbij kunnen wij u begeleiden. Het melden dient plaats te vinden binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Zodra u uw melding heeft gedaan kunt u de MIA/Vamil direct toepassen in uw belastingaangifte. Hiervoor hoeft u niet te wachten op de beoordeling. Uw belastinginspecteur beslist uiteindelijk of uw melding voldoet aan de wettelijke vereisten voor de MIA/Vamil.

steekproefsgewijs worden meldingen gecontroleerd. Indien uit een steekproef blijkt dat uw investering niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u een verbeterde aangifte indienen. Bij een steekproef wordt gecontroleerd of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA/Vamil. Indien uw melding buiten de steekproef valt, krijgt u binnen enkele weken bericht.

Meldingsdatum MIA/Vamil

Algemeen geldt dat, als u een melding voor MIA/Vamil in wilt dienen, u dit moet doen binnen drie maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel. Het “aangaan van een verplichting” is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Voor voortbrengingskosten geldt een iets andere termijn. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze kosten dienen te zijn gemeld binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen. De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen, moeten dan al binnen drie maanden na de datum van ingebruikname zijn gemeld.

Uw bedrijfsmiddel op de Milieulijst

De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Hierbij worden er nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd aan de Milieulijst, maar ook bedrijfsmiddelen verwijderd. Heeft u een innovatief en milieuvriendelijk product dat u op de markt wil brengen, dan kunt u een voorstel doen om uw bedrijfsmiddel op te laten nemen op de Milieulijst. Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024 kunt u een voorstel indienen voor de Milieulijst van 2025. Indien uw voorstel wordt goedgekeurd, wordt uw bedrijfsmiddel opgenomen in de Milieulijst. Vanaf het moment dat deze Milieulijst wordt gepubliceerd kunnen afnemers van uw bedrijfsmiddel gebruik maken van de MIA/Vamil.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Milieu-investeringsaftrek en Vrije afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil) ?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Milieu-investeringsaftrek en Vrije afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil) ?