subsidiespecialist

Doel van LimburgToekomstbestendig

Het Doel van LimburgToekomstbestendig is het versterken van de concurrentiekracht van MKB’ers en de economische structuur van Limburg. Het programma is gericht op innovaties met economisch rendement en maatschappelijke impact in Limburg. LimburgToekomstbestendig kan worden aangevraagd door innovatieve startups, scale-ups en mkb-bedrijven in vrijwel alle sectoren. LimburgToekomstbestendig is de opvolger van de regelingen LimburgMakers, LimburgAgrofood en LimburgLogistiek.

Thema’s LimburgToekomstbestendig

Binnen LimburgToekomstbestendig staan drie thema’s centraal: slim, duurzaam en gezond. Het is van belang dat een potentieel project voor LimburgToekomstbestendig bijdraagt aan een van deze thema’s. We zullen hieronder de thema’s uitgebreider beschrijven.

Slim:

Binnen het thema “slim” gaat het om innovaties die een bijdrage leveren op het gebied van digitalisering. Het gaat hierbij onder andere om het slimmer maken van en optimaliseren van processen met behulp van data. Binnen het thema “slim” worden verschillende niveaus van digitalisering geïdentificeerd waarbinnen een innovatie kan bijdragen:

 • het autonoom en betrouwbaar nemen van beslissingen;
 • ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen op basis van toekomstscenario’s of voorspellingen;
 • ondersteuning bij data-analyse en, -beoordeling en procesingrepen;
 • het zichtbaar maken van bedrijfsprocessen en ondersteunen van data gedreven keuzes;
 • het koppelen van IT-systemen;
 • repeterend handmatig werk voorkomen of tot een minimum reduceren.

Duurzaam:

Binnen het thema “duurzaam” gaat het om innovaties die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidstransitie. Binnen het thema “duurzaam” worden onder andere de volgende sub thema’s geïdentificeerd waaraan een innovatie kan bijdragen:

 • het verminderen van grondstof en materiaalverbruik;
 • producten die na gebruik kunnen worden hergebruikt;
 • producten die door middel van reparatie en onderhoud opnieuw gebruikt kunnen worden;
 • producten die gerecycled kunnen worden;
 • producten die na gebruik omgezet kunnen worden in energie (door bijvoorbeeld verbranding).

Gezond:

Binnen het thema “gezond” gaat het om innovaties die een effect hebben op de gezondheid van mens, dier of plant. Tevens kan het gaan om innovaties met een effect op de kwaliteit en de betaalbaarheid van het gezondheidssysteem. Binnen het thema “gezond” kunnen innovaties een bijdrage leveren aan de volgende sub thema’s:

 • mens;
 • dier;
 • plant;
 • milieu;
 • kwaliteit van het gezondheidssysteem;
 • betaalbaarheid van het gezondheidssysteem.

Onderdelen van LimburgToekomstbestendig

Binnen LimburgToekomstbestendig zijn er drie verschillende financieringsmogelijkheden:

 • een collectiefproject is gericht op het ontdekken van kansen voor toekomstbestendig ondernemen. Het gaat hierbij om een eerste verkenning van en richting geven aan mogelijkheden;
 • een adviesproject is gericht op het laten toetsen van de haalbaarheid (technisch, markttechnisch of economisch) van een innovatief product, proces of ketenontwikkeling;
 • een innovatieproject is gericht op het ontwikkelen van een prototype.

Subsidiepercentages en bedragen binnen LimburgToekomstbestendig

De subsidiepercentages en het maximale subsidiebedrag per financieringsmogelijkheid bedragen:

 • collectiefproject: 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500. De subsidiabele kosten zijn de kosten van de inzet van een externe deskundige. Looptijd van een project bedraagt maximaal 12 maanden na dagtekening van de beschikking;
 • adviesproject: 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500. De subsidiabele kosten zijn de kosten voor de inzet van een externe deskundige. Looptijd van een project bedraagt maximaal 12 maanden na dagtekening van de beschikking;
 • innovatieproject: 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000. De subsidiabele kosten zijn: loonkosten van eigen personeel, materiaalkosten, afschrijvingskosten, inzet van derden en kosten voor het opstellen van een rapport van bevindingen. Looptijd van een project bedraagt maximaal 24 maanden na dagtekening van de beschikking

Wanneer kunt u LimburgToekomstbestendig aanvragen

Voor collectief- en adviesprojecten geldt dat aanvragen 10 maal per jaar inhoudelijk beoordeeld zullen worden. Voor innovatieprojecten geldt dat deze 4 maal per jaar inhoudelijk beoordeeld zullen worden. Doordat er meerdere beoordelingsronden per jaar zijn kan er bijna doorlopend worden ingediend.

De beoordelingen voor alle financieringsinstrumenten vinden plaats via een tendersysteem. Hierbij komen alleen de beste projecten in aanmerking voor subsidie. Elke beoordelingsronde is er een maximumbudget vastgesteld.

Uitvoering van uw LimburgToekomstbestendig project

De uitvoering van uw LimburgToekomstbestendig project verschilt per financieringsinstrument:

 • collectiefproject en adviesproject: Indien uw aanvraag voor een project wordt goedgekeurd voert u eerst uw project uit. De toegekende bijdrage wordt uitgekeerd na volledige afronding van het project. Hiervoor dient u een einddeclaratie in waarin u een beschrijving van de projectresultaten geeft, een kopie van de opdrachtverstrekking met dagtekeningen en kopieën van alle facturen en betaalbewijzen. Het is dus van groot belang dat u deze documenten bewaart in uw administratie.
 • innovatieproject: Indien uw aanvraag voor een Innovatieproject wordt goedgekeurd ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst van de beschikking 50% van het toegekende bedrag als voorschot. De resterende 50% ontvangt u na het indienen van de einddeclaratie. De einddeclaratie bevat een beschrijving van de projectresultaten en een rapport van bevindingen opgesteld door uw accountant. Het is hiervoor van belang dat u een goede administratie bijhoudt. Daarnaast dient u ook alle facturen en betaalbewijzen te bewaren. Indien uw kosten lager uitvallen dan zal het toegekende bedrag naar beneden worden bijgesteld en teveel ontvangen steun worden teruggevorderd.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier. 

Meer weten over LimburgToekomstbestendig?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over LimburgToekomstbestendig?