subsidiespecialist

Subsidie voor energiebesparende technieken

Doel

Het doel van de DEI+ is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies.

Soorten projecten DEI+

De DEI+ ondersteunt de volgende projecten:

 • Pilotprojecten: dit betreffen proefprojecten waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Het kan gaan om nieuwe producten, processen of diensten of om het aanmerkelijk verbeteren van bestaande producten, processen of diensten;
 • Demonstratieprojecten; dit betreffen projecten waarbij de eindgebruiker gaat investeren in de ontwikkelde CO2-reducerende maatregel en deze in gebruik gaat nemen. Bij een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Ook als u de innovatie niet zelf heeft ontwikkeld maar als eerste gebruiker de innovatie gaat demonstreren kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Thema’s DEI+

De projecten moet aansluiten bij een van de volgende thema’s:

 • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
 • circulaire economie: projecten op het gebied van recycling en hergebruik van afval en biobased grondstoffen;
 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage): projecten voor het hergebruik of opslaan van CO2 (alleen pilotprojecten);
 • energie-efficiëntie: projecten op het gebied van energiebesparing binnen het eigen productieproces;
 • hernieuwbare energie: projecten op het gebied van windenergie, zonne-energie, warmte in de omgevingslucht, warmte in het oppervlaktewater, geothermie, energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas;
 • flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof (alleen pilotprojecten);
 • ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking;
 • lokale infrastructuur: projecten gericht op een lokale infrastructuur voor bijvoorbeeld een stroomnetwerk of een warmtenetwerk;
 • overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Subsidie

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project. Het percentage en de maximale subsidie is onder andere afhankelijk van de activiteiten.

Aandachtspunten DEI+

 • Projecten mogen nog niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend;
 • De looptijd van de projecten is maximaal 4 jaar;
 • Voor alle demonstratieprojecten geldt dat aan derden verschuldigde kosten (inhuur) maximaal 50% mogen bedragen;
 • De financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten moet rond zijn op het moment dat u een aanvraag indient;
 • Er wordt maximaal voor drie soortgelijke projecten subsidie verstrekt.

DEI+ aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraag wordt beoordeeld op diverse criteria.

Een uitzondering betreft aanvragen voor het thema circulaire economie. Deze aanvragen moeten uiterlijk 22 september 2020 worden ingediend en uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.