subsidiespecialist

Subsidie voor energiebesparende technieken

Doel

De DEI+ is een innovatieregeling die is gericht op het ondersteunen van pilotprojecten, demonstratieprojecten en test- en experimenteerinfrastructuurprojecten (alleen bij waterstof) die binnen tien jaar na de start van het project direct of indirect bijdragen aan het reduceren van CO2-emissies in Nederland.

De DEI+ bevat verschillende subsidiabele thema’s. Een deel van deze thema’s wordt gezamenlijk opengesteld met één subsidieplafond via de reguliere DEI+-openstelling (DEI+ Energie en Klimaatinnovaties). Daarnaast kent de DEI+ specifieke openstellingen waarbij thema's apart worden opengesteld met een eigen subsidieplafond.

Soorten projecten DEI+

  • pilotprojecten: dit betreffen proefprojecten waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest, in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. Het hoofddoel is verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, processen of diensten die niet grotendeels vaststaan. Het kan gaan om nieuwe producten, processen of diensten of om het aanmerkelijk verbeteren van bestaande producten, processen of diensten;
  • demonstratieprojecten: dit betreffen projecten waarbij de eindgebruiker gaat investeren in de ontwikkelde CO2-reducerende maatregel en deze in gebruik gaat nemen. Bij een demonstratieproject blijft de installatie ook na het project in gebruik. Ook als u de innovatie niet zelf heeft ontwikkeld maar als eerste gebruiker (toepasser) de innovatie gaat demonstreren kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De toepasser moet investeren in en eigenaar worden van deze techniek of dit product. De toepasser kan subsidie aanvragen voor een demonstratieproject. De ontwikkelaar kan samen met de investeerder subsidie aanvragen als deze binnen het project nog experimentele ontwikkeling uitvoert;
  • Test- en experimenteerinfrastructuurprojecten: deze projecten zijn alleen mogelijk voor de projecten binnen de DEI+ Waterstof en groene chemie. Bij deze projecten gaat het om de bouw en het upgraden van test- en experimenteerinfrastructuur. De beoogde gebruikers van de test- en experimenteerinfrastructuur zijn met name ondernemingen.

Thema’s DEI+

De projecten voor de DEI+ energie en Klimaatinnovaties  moeten aansluiten bij een van de volgende thema’s:

energie-efficiëntie anders dan in gebouwen: projecten op het gebied van energiebesparing binnen het eigen productieproces; hernieuwbare energie: projecten op het gebied van windenergie, zonne-energie, warmte in de omgevingslucht, warmte in het oppervlaktewater, geothermie, energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas; flexibilisering van het elektriciteitssysteem (alleen pilotprojecten) lokale infrastructuur: projecten gericht op een lokale infrastructuur voor bijvoorbeeld een stroomnetwerk of een warmtenetwerk (alleen demonstratieprojecten); circulaire economie: projecten op het gebied van recycling en hergebruik van afval en biobased grondstoffen (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie); CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage): projecten voor het hergebruik of opslaan van CO(alleen pilotprojecten); overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector.

Daarnaast zijn er specifieke openstellingen voor de thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken woongebouwen en utiliteitsgebouwen;
  • Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL).

Subsidie

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30 miljoen voor demonstratieprojecten en € 25 miljoen voor pilot- en Test- en experimenteerinfrastructuurprojecten. Het percentage en de maximale subsidie is onder andere afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten. Ook ondernemers en deelnemers gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen in aanmerking voor subsidie.

Aandachtspunten DEI+

projecten mogen nog niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Dat betekent ook dat er nog geen verplichtingen (het geven van een opdracht) mogen zijn aangegaan vóór het moment van indiening van de subsidieaanvraag ; de looptijd van de projecten is maximaal 4 jaar; voor alle demonstratieprojecten geldt dat aan derden verschuldigde kosten (inhuur) maximaal 50% mogen bedragen; de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten moet rond zijn op het moment dat u een aanvraag indient; er wordt maximaal voor drie soortgelijke projecten subsidie verstrekt.

DEI+ aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 april 2022 tot en met 10 januari 2023. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraag wordt beoordeeld op diverse criteria.

De openstellingsperiode voor het reguliere deel loopt van 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024. Het gezamenlijke subsidieplafond voor deze thema’s is vastgesteld op € 141.000.000.

Van de specifieke DEI+-openstellingen staat momenteel alleen het thema ‘Waterstof en groene chemie’ open. Dit thema is opengesteld vanaf 3 juli 2023 tot en met 25 juni 2024 met een separaat subsidieplafond van € 40.000.000.

Het thema Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen staat momenteel niet open.

Daarnaast gaat er een openstelling komen voor het thema vergassing van reststromen.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Demonstratie Energie- en klimaatinnovatie (DEI+)?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Demonstratie Energie- en klimaatinnovatie (DEI+)?