subsidiespecialist

Subsidiemogelijkheden duurzame bouw

Belangrijke opmerking vooraf bij (ver)bouwplannen: schakel De Subsidiespecialist in voorafgaand aan het indienen van de technische omgevingsvergunning en bij verbouw voorafgaand aan het tekenen van een offerte (aannemingsovereenkomst).

Doel van duurzame bouw

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt omtrent CO2-reductie met doelen in 2030 en 2050. Deze CO2-reductie vertaalt zich vaak naar elektrificering, energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit is van invloed op alle gebouwen in Nederland. De overheid wil door tal van subsidiemogelijkheden de verduurzaming van het vastgoed in Nederland stimuleren en stelt daarnaast ook eisen aan gebouwen. Daarom zijn er meerdere subsidieregelingen van toepassing voor duurzame bouw of renovatie. Er zijn regelingen gericht op specifieke afzonderlijke investeringen en er zijn regelingen gericht op de gehele renovatie of bouw van een pand.

Subsidie voor afzonderlijke specifieke investeringen

De ISDE is één van de subsidieregelingen waar subsidie verkregen kan worden op de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en windturbines. Dit zijn geldelijke subsidies. Let wel op: de ISDE dient aangevraagd te worden voorafgaand aan het aangaan van de investeringsverplichting. Lees: het tekenen van de offerte.

Ook in de energielijst en in de milieulijst staan veel afzonderlijke investeringen waar respectievelijk de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Variabele Afschrijving Milieu (Vamil) op verkregen kunnen worden. De EIA is voornamelijk gericht op energiebesparing, energieopwekking en energieopslag. Hierin staan ook warmtepompen. Verschil met de ISDE is dat gekeken wordt naar de prestaties van een warmtepomp (SCOP-waarde) en dat onder andere ook airconditioningsystemen onder de EIA vallen die bij de ISDE uitgesloten zijn. Zonnepanelen en zonneboilers komen ook terug bij de EIA. In sommige gevallen is de EIA op warmtepompen en zonnepanelen voordeliger dan de ISDE. Andere veelvoorkomende investeringen die onder de EIA vallen zijn isolatie, ledverlichting en luchtbehandelingskasten.

De MIA is voornamelijk gericht op Milieuvriendelijke investeringen, zoals beperking van grondstofgebruik, recycling, duurzame dierhouderij en duurzaam ruimtegebruik. Voor duurzame bouw kan dan vooral gedacht worden aan gevelbegroeiing, een vegetatiedak, recyclebaar dak, waterdoorlatende verharding of opvang van regenwater in infiltratiekratten of een wadi.

Subsidie voor een gehele renovatie of nieuwbouw

In de Energielijst en de milieulijst staan een aantal mogelijkheden voor fiscaal voordeel op een volledige renovatie of nieuwbouw. Van de verschillende mogelijkheden lichten we hieronder 2 regelingen nader toe, namelijk de energielabelverbeteringen en de gebouwkeurmerken.

Energielabelverbetering

Voor alle kantoren in Nederland met een oppervlakte van meer dan 100 m2 zal per 1 januari 2023 energielabel C of beter vastgesteld moeten zijn. Per 1 januari 2030 wordt dit aangescherpt naar energielabel A*. Als dat niet het geval is zal een kantoor niet meer als zodanig gebruikt mogen worden. Dit is vaak het geval bij industriële en oude panden.

Op subsidiegebied is de regeling energielabelverbetering een passende regeling voor kantoren die nog aangepast moeten worden. Deze regeling komt voor in de EIA. De voorwaarde hiervoor is het opstellen van een maatwerkadvies (EPA) door een gecertificeerd adviseur voordat een investeringsverplichting is aangegaan (De Subsidiespecialist heeft contact met verschillende gecertificeerde adviseurs). Daarnaast moeten minimaal 3 labelsprongen gemaakt worden (van D naar A of van E naar B) en dat het energielabel na de renovatie vastgesteld wordt op B of beter.

Alle investeringen die voortkomen uit het maatwerkadvies komen in aanmerking voor deze regeling, ongeacht of deze wel of niet in de energielijst staan. Als hier investeringen tussen staan die ook in de energielijst staan dan maakt het ook niet uit of voldaan wordt aan de eisen uit de energielijst met uitzondering van duurzame energieopwekking (onder andere zonnepanelen) en energieopslag. 45,5% van deze investeringen mag in mindering gebracht worden op de fiscale winst, wat de belastingdruk verlaagd. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA is € 85,- per m2 gebruiksoppervlakte per labelsprong. Aangezien minimaal 3 labelsprongen gemaakt moeten worden is dat minimaal € 255,- per m2.

*uitgezonderd monumentale panden en investeringen met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

Gebouwkeurmerken

In de Milieulijst kan een fiscaal voordeel verkregen worden als een pand verbouwd of gebouwd wordt waarbij de criteria voor een gebouwkeurmerk in acht gehouden worden. De meest gebruikte en meest bekende keurmerken zijn Breeam-NL en GPR Gebouw. Bij deze twee beoordelingsmethodieken kan de gehele renovatie of nieuwbouw gemeld worden als voldaan wordt aan de desbetreffende duurzaamheidscriteria. Onderstaande opsomming geeft de duurzaamheidscriteria per keurmerk weer:

GPR-gebouw:                   

 • energie;
 • milieu;
 • gezondheid;     
 • gebruikskwaliteit;
 • toekomstwaarde.

Breeam-NL:

 • energie;
 • water;
 • gezondheid;
 • management;
 • transport;
 • materialen;
 • afval;
 • landgebruik en ecologie;
 • vervuiling.

In eerste instantie lijkt Breeam-NL veel meer eisen te stellen aan een gebouw dan GPR-gebouw. Echter wordt bij GPR-gebouw Milieu genoemd, maar hieronder vallen o.a. materialen, water en landgebruik en ecologie die bij Breeam-NL afzonderlijk genoemd worden.Daarnaast is een voorwaarde voor de Milieu Investeringsaftrek dat er een rapport bijgevoegd wordt inzake Milieuprestatie Gebouwen. Deze zit bij GPR Gebouw standaard onder het onderdeel Milieu. Bij Breeam-NL zal deze apart bijgevoegd moeten worden.

Voor beide keurmerken geldt dat er een minimale score behaald moet worden op de verschillende criteria. Om dit goed te managen is het verstandig om een gecertificeerde adviseur hierbij te betrekken (De Subsidiespecialist heeft contacten met verschillende gecertificeerde adviseurs). Schakel deze adviseur in voorafgaand aan het aanvragen van de technische omgevingsvergunning en vooral voordat een investeringsovereenkomst is aangegaan met een aannemer. De reden hiervoor is tweeledig: hoe later een adviseur betrokken is, hoe minder deze nog aanpassingen kan doorvoeren in het plan (bestek, materiaalkeuze, keuze van leveranciers/aannemer) die van belang zijn voor het wel of niet voldoen aan de criteria. Tweede punt is dat de aanvraag voor de Milieu Investeringsaftrek gedaan moet worden binnen 3 maanden nadat de eerste offerte (aannemingsovereenkomst) is getekend. Binnen die periode zal dan ook duidelijk moeten zijn of een keurmerk wel of niet behaald kan worden. Is dat namelijk niet het geval dan kan binnen die drie maanden nog overgeschakeld worden naar het indienen van meldingen voor afzonderlijke onderdelen zoals eerder beschreven.

Afhankelijk van de score die behaald wordt bij deze twee keurmerken kan 13,5% of 27% van de investering van de fiscale winst afgetrokken worden. Hieraan is wel een maximum aan verbonden, afhankelijk van de oppervlakte en de gebruiksfunctie. Dit maximum is echter erg ruim waardoor vaak het gehele investeringsbedrag gemeld kan worden.

Het gebruik van zonnepanelen is cruciaal voor het behalen van een keurmerk, maar vallen niet onder deze regeling. Deze zullen dus apart gemeld moeten worden in de EIA of hiervoor kan SDE++ aangevraagd worden.

Bij zowel GPR-gebouw als bij Breeam-NL heeft een van de specifieke en sprekende eisen waaraan voldaan zal moeten worden betrekking op het dak. Zowel vanuit Breeam-NL als GPR Gebouw geldt dat het dak voor 50% voorzien is van zonnepalen. Daarbij dient het gehele dak wit te zijn of dat het voor 25% van het oppervlak een vegetatiedak betreft. Dit is veelal het eerste onderdeel waar een gecertificeerde adviseur navraag naar doet.

Trajecten voor het behalen van deze keurmerken zijn door de uren inzet van de verschillende adviseurs kostbaar. In de praktijk is een dergelijk project rendabel bij een investering vanaf € 2 miljoen. Dan komt het netto voordeel uit op € 30.000 tot € 110.000 afhankelijk van de behaalde score en het belastingtarief.

Vragen of aanvragen?

Naast GPR Gebouw en Breeam-NL zijn meerdere trajecten mogelijk voor duurzame bouw. Denkt u in aanmerking te komen voor deze een van deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.