subsidiespecialist

Subsidiemogelijkheden duurzame bouw

Belangrijke opmerking vooraf bij (ver)bouwplannen: schakel De Subsidiespecialist in voorafgaand aan het indienen van de technische omgevingsvergunning en bij verbouw voorafgaand aan het tekenen van een offerte (aannemingsovereenkomst).

Doel van duurzame bouw

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt omtrent CO2-reductie met doelen voor 2030 en 2050. Deze CO2-reductie vertaalt zich vaak naar elektrificering, energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit is van invloed op alle gebouwen in Nederland. De overheid wil door tal van subsidiemogelijkheden de verduurzaming van het vastgoed in Nederland stimuleren. Daarom zijn er meerdere subsidieregelingen van toepassing voor duurzame bouw of renovatie. Er zijn mogelijkheden voor specifieke afzonderlijke investeringen en er zijn mogelijkheden gericht op de gehele renovatie of bouw van een pand.

Subsidie voor afzonderlijke specifieke investeringen

De ISDE is een subsidieregeling waar subsidie verkregen kan worden voor de aanschaf van

 • zonnepanelen;
 • warmtepompen;
 • zonneboilers;
 • windturbines.

De ISDE dient aangevraagd te worden voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling of het geven van de opdracht.

Op de Energielijst en Milieulijst staan bedrijfsmiddelen waar respectievelijk de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Variabele Afschrijving Milieu (Vamil) op verkregen kan worden. De EIA is voornamelijk gericht investeringen voor energiebesparing, energieopwekking en energieopslag. Op de energielijst staan ook warmtepompen. Het verschil met de ISDE is dat gekeken wordt naar de prestaties van een warmtepomp (SCOP-waarde) en dat onder andere ook airconditioningsystemen onder de EIA vallen die bij de ISDE uitgesloten zijn. Zonnepanelen en zonneboilers staan ook op de energielijst. Afhankelijk van de investering kan het voordeel van de EIA groter of kleiner zijn dan die van de ISDE. Dit moet per geval bekeken worden. Andere veelvoorkomende investeringen die onder de EIA vallen zijn isolatie, ledverlichting en luchtbehandelingskasten.

De MIA is voornamelijk gericht op milieuvriendelijke investeringen, zoals beperking van grondstofgebruik, recycling, en duurzaam ruimtegebruik. Voor duurzame bouw kan dan gedacht worden aan gevelbegroeiing, een vegetatiedak, recyclebaar dak, waterdoorlatende verharding of opvang van regenwater in infiltratiekratten of een wadi.

Subsidie voor een gehele renovatie of nieuwbouw

Op de Energie- en Milieulijst staan een aantal mogelijkheden voor fiscaal voordeel op een volledige renovatie of nieuwbouw. Van de verschillende mogelijkheden lichten we hieronder 2 mogelijkheden nader toe, namelijk de energielabelverbetering en de gebouwkeurmerken.

Energielabelverbetering

Voor alle kantoren in Nederland met een oppervlakte van meer dan 100 m2 zal per 1 januari 2023 energielabel C of beter vastgesteld moeten zijn. Per 1 januari 2030 wordt dit aangescherpt naar energielabel A*. Als dat niet het geval is zal een kantoor niet meer als zodanig gebruikt mogen worden. Dit is met name een risico bij industriële en oude panden.

Op de Energielijst staat een code voor de energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen. Deze code kan mogelijkheden bieden voor kantoren die nog aangepast moeten worden. De voorwaarde hierbij is het opstellen van een maatwerkadvies (EPA) door een gecertificeerd adviseur voordat een investeringsverplichting is aangegaan (De Subsidiespecialist heeft contact met verschillende gecertificeerde adviseurs). Daarnaast moeten minimaal 3 labelsprongen gemaakt worden (van D naar A of van E naar B) en dient het energielabel na de renovatie vastgesteld te worden op B of beter.

Alle investeringen die voortkomen uit het maatwerkadvies komen in aanmerking voor de EIA. Als hier investeringen tussen staan die ook op de energielijst staan dan maakt het niet uit of voldaan wordt aan de eisen uit de energielijst met uitzondering van duurzame energieopwekking (onder andere zonnepanelen) en energieopslag. Bij de EIA mag 45,5% van het investeringsbedrag in mindering gebracht worden op de fiscale winst. Hierdoor hoeft er minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald te worden. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA is € 85,- per m2 gebruiksoppervlakte per labelsprong. Aangezien minimaal 3 labelsprongen gemaakt moeten worden is dat € 255,- per m2.

*Uitgezonderd monumentale panden en investeringen met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

Gebouwkeurmerken

In de Milieulijst kan een fiscaal voordeel verkregen worden als een pand verbouwd of gebouwd wordt waarbij de criteria voor een gebouwkeurmerk in acht gehouden worden. De meest gebruikte en meest bekende keurmerken zijn Breeam-NL en GPR Gebouw. Bij deze twee beoordelingsmethodieken kan de gehele renovatie of nieuwbouw gemeld worden als voldaan wordt aan de desbetreffende duurzaamheidscriteria. Onderstaande opsomming geeft de duurzaamheidscriteria per keurmerk weer:

GPR-gebouw:                   

 • energie;
 • milieu;
 • gezondheid;     
 • gebruikskwaliteit;
 • toekomstwaarde.

Breeam-NL:

 • energie;
 • water;
 • gezondheid;
 • management;
 • transport;
 • materialen;
 • afval;
 • landgebruik en ecologie;
 • vervuiling.

In eerste instantie lijkt Breeam-NL veel meer eisen te stellen aan een gebouw dan GPR-gebouw. Echter wordt bij GPR-gebouw Milieu genoemd, maar hieronder vallen o.a. materialen, water en landgebruik en ecologie die bij Breeam-NL afzonderlijk genoemd worden. Daarnaast is een voorwaarde voor de MIA dat een rapport bijgevoegd wordt inzake Milieuprestatie Gebouwen. Deze zit bij GPR Gebouw standaard onder het onderdeel Milieu. Bij Breeam-NL zal deze apart bijgevoegd moeten worden.

Voor beide keurmerken geldt dat er een minimale score behaald moet worden op de verschillende criteria. Om dit goed te managen is het verstandig om een gecertificeerde adviseur te betrekken (De Subsidiespecialist heeft contacten met verschillende gecertificeerde adviseurs). Schakel deze adviseur in voorafgaand aan het aanvragen van de technische omgevingsvergunning en voordat een investeringsovereenkomst is aangegaan met een aannemer. De reden hiervoor is tweeledig: hoe later een adviseur betrokken is, hoe moeilijker deze nog aanpassingen kan doorvoeren in het plan (bestek, materiaalkeuze, keuze van leveranciers/aannemer) die van belang zijn voor het wel of niet voldoen aan de criteria. Tweede punt is dat de aanvraag voor de MIA gedaan moet worden binnen 3 maanden nadat de eerste offerte (aannemingsovereenkomst) is getekend. Binnen die periode zal dan ook duidelijk moeten zijn of een keurmerk wel of niet behaald kan worden. Is dat namelijk niet het geval dan kan binnen die drie maanden nog overgeschakeld worden naar het indienen van meldingen voor afzonderlijke onderdelen zoals eerder beschreven.

Afhankelijk van de score die behaald wordt bij deze twee keurmerken kan 45% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst afgetrokken worden. Hieraan is wel een maximum verbonden, afhankelijk van de oppervlakte en de gebruiksfunctie. Dit maximum is echter erg ruim waardoor vaak het gehele investeringsbedrag gemeld kan worden.

Het gebruik van zonnepanelen is cruciaal voor het behalen van een keurmerk, maar vallen niet onder deze regeling. Deze zullen dus apart gemeld moeten worden in de EIA of hiervoor kan SDE++ aangevraagd worden. Overigens kan ook gekozen worden voor reflecterende dakbedekking in combinatie met gevelbegroeiing of een vegetatiedak. Het dak is het eerste onderdeel waar een gecertificeerde adviseur navraag naar doet.

Trajecten voor het behalen van deze keurmerken zijn door de uren inzet van de verschillende adviseurs kostbaar. In de praktijk is een dergelijk project rendabel bij een investering vanaf € 1 miljoen. Dan komt het netto voordeel uit op
€ 30.000 tot € 90.000 afhankelijk van de behaalde score en het belastingtarief.

Vragen of aanvragen?

Naast GPR Gebouw en Breeam-NL zijn meerdere trajecten mogelijk voor duurzame bouw. Denkt u in aanmerking te komen voor deze een van deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.