subsidiespecialist

Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling (EKT/SIR)

De subsidieregeling Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT) wordt door de provincie Noord-Brabant ook wel de Stimulering van Innovatie in de Regio regeling (SIR) genoemd.

Voor wie is de EKT bedoeld?

De EKT/SIR is bedoeld voor MKB-ondernemingen en innovatieve startups die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant. De samenwerking met andere ondernemingen mag zowel binnen als buiten Noord-Brabant gevestigd zijn, maar de innovatie moet altijd neerslaan in
Noord-Brabant.

Binnen de provincie Noord-Brabant zijn er vier regio’s waarin een aanvraag kan worden ingediend, namelijk West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Elke regio heeft een eigen subsidieplafond (het maximale bedrag dat beschikbaar is voor de regeling).

MKB-ondernemingen

Als MKB-onderneming komt u in aanmerking als:

Het project gericht is op het uitvoeren van één van de volgende onderdelen:

 • een innovatief product; of
 • een innovatieve dienst; of
 • een innovatief productieproces.

De innovatieve producten, diensten of productieprocessen moeten hierbij gericht zijn op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s:

 • energie en duurzaamheid;
 • gezondheid en zorg;
 • landbouw, water en voedsel;
 • veiligheid;
 • sleuteltechnologieën;
 • maatschappelijk verdienvermogen.

De subsidieontvanger dient onder andere ook aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • het project moet binnen zes maanden na verlening van de subsidie gestart zijn;
 • het project dient binnen twee jaar na verlening van de subsidie afgerond te zijn;
 • de bevindingen en resultaten van het project dienen toegankelijk te zijn voor derden, blijkend uit een communicatieplan;
 • de MKB-onderneming dient ten minste drie jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Innovatieve startup

Als innovatieve startup komt u in aanmerking als het haalbaarheidsproject is gericht op één van de volgende onderdelen:

 • een innovatief product; of
 • een innovatieve dienst; of
 • een innovatief productieproces.

Het project gericht is op het uitvoeren van één van de volgende haalbaarheidsprojecten:

 • het in kaart brengen van het klantprobleem van de EarlyVangelist*; of
 • het verkrijgen van financieel commitment van EarlyVangelist*; of
 • het verkrijgen van een octrooi of patent.

* Persoon die een product of dienst zal afnemen waarvan de kwaliteit of meerwaarde nog niet is bewezen in de markt.

Daarnaast dient de subsidieontvanger ook aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de subsidieaanvrager of een aan de subsidieaanvrager verbonden partij of onderneming in het geval van een startup, mag nog geen omzet maken (dit geldt voor de gehele groep);
 • het project moet binnen vier maanden na verlening van de subsidie gestart zijn;
 • het project dient binnen één jaar na verlening van de subsidie afgerond te zijn;
 • de bevindingen en resultaten van het project dienen toegankelijk te zijn voor derden na het afronden van het project.

Welke kosten zijn subsidiabel binnen de EKT/SIR

De kosten die kunnen worden opgevoerd binnen de EKT/SIR zijn loonkosten, kosten derden (tot een maximum van € 100 per uur) en afschrijvingskosten (alleen bij MKB-ondernemingen).

De hoogte van de subsidie voor MKB-ondernemingen bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 45.000. Minimaal 60% van de totale projectkosten moeten out of pocket kosten bedragen. Dus loonkosten mogen maximaal 40% van de totale projectkosten zijn.

De hoogte van de subsidie voor Innovatieve startups bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000. Minimaal 60% van de totale projectkosten moeten out of pocket kosten bedragen.

Bij loonkosten moet gerekend worden met een uurtarief van € 50.

EKT/SIR Aanvragen

De regeling gaat open op 1 februari 2023 en sluit op 1 oktober 2023.

De EKT werkt via een first come first serve principe. Dit betekent dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien op de eerste dag van openstellig meerdere aanvragen binnenkomen waardoor het budget wordt overschreden, dan wordt er geloot tussen deze aanvragen.                                                                                                 

Bevoorschotting en administratie EKT/SIR

Bij goedkeuring van het project wordt een voorschot van 80% uitgekeerd. De onderneming toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een activiteitenverslag.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.